PROPOZÍCIE - Ondavský cyklomaratón

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 


Propozície na rok 2017


Ondavský cyklomaratón: "modro-zelená rýchlovka"4. ročník pretekov na horských bicyklochOrganizátori Ondavského cyklomaratónu si vyhradzujú právo zmeny termínu pretekov alebo ich zrušenie po náležitom upozornení cyklistickej verejnosti. Niektoré informácie môžu byť doplnené alebo zmenené.

Usporiadateľ: NO – TAK bike team Stropkov
Dátum konania: Sobota
15. 7. 2017

Odrieknutie a zrušenie pretekov:
Preteky môže usporiadateľ odrieknuť vopred, najneskôr však 2 týždne pred konaním pretekov. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci ( napr.: epidémia, živelná pohroma a pod. ).
O odrieknute pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonický, alebo e-mailom.

Meranie času:

Pri ručnom meraní sa pretekárovi meria čas v okamihu, kedy prednou časťou svojho kolesa pretne pomyselnú zvislú rovinu prechádzajúcu cieľovou páskou. Ak príde do cieľa naraz skupina pretekárov, bude im priznaný čas podľa kamerového záznamu.

  
Prihlášky pretekov:
Pretekár, ktorý chce v pretekoch štartovať, je povinný sa v uvedenom termíne riadne prihlásiť.
Prihlasovanie na preteky sa realizuje pomocou prihlasovacieho formulára na www.ondavsk
ycyklomaraton.sk. Po prihlasení obdrží pretekár emailom vyplnenú prihlášku, ktorú si vytlačí, podpíše a odovzdá pri registrácií v deň pretekov. Každý pretekár je zodpovedný za správne a úplne vyplnenú registráciu na www.ondavskycyklomaraton.sk. Bez úplne vyplnených všetkých údajov na prihláške nebude prihláška akceptovaná. V prípade nesprávne, alebo neúplne vyplnených údajov sa pretekár vystavuje riziku, že jeho výsledok nebude započítaný do celkového výsledku pretekov.
Každý pretekár je povinný prihlásiť sa do príslušnej kategórie podľa svojho veku a pohlavia. V prípade nesprávneho zaradenia do kategórie je možné pretekára diskvalifikovať. Prehlasovanie na inú trasu v deň pretekov je možné iba so súhlasom usporiadateľa pretekov. Prehlásiť sa je možné iba raz.
Pre účastníkov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
Zrušenie prihlášky pretekára sa rieši individuálne s usporiadateľom pretekov.
Cyklista, ktorý nebol prihlásený na preteky a nemá štartovné číslo nieje účasníkom Ondavsk
ého cyklomaratónu.
Účastníci Ondavsk
ého cyklomaratónu súhlasia so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v občianskom združení vyhlasovateľa. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Trasy:

Trasa GREEN - 19 km zelená
Terén tejto trasy je lesný a lúčný, vhodný pre horské bicykle. Pretekár na tejto trase musí mať kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel.

Trasa BLUE - 17 km modrá
Táto trasa je prevažne cestná s krátkym lesným terénom. Je vhodná pre pretekárov s malou skúsennosťou a fyzickou prípravou. Taktiež je vhodná pre pretekárov od 15 rokov s dopravodom dospelého. Na túto trasu je možné použíť horský, ale aj trekingový bicykel.

Štart:  
15. 7. 2017 - Stropkov, Námestie SNP
1
1:00 h trať GREEN - 19 km. – lesný a lúčný okruh
1
1:15 h trať BLUE - 17 km. – cestný a lesný okruh

Cyklosúťaž pre deti od 4 rokov
V sobotu od 11:30 h - Námestie SNP.
Deti do 4 rokov súťaž na bicykloch a odrážadlách v jazde priamo, pre deti od 5
6 rokov súťaž na bicykloch v jazde slalom na čas.
Deti musia mať počas pretekov na hlave ochrannú prilbu.


Cieľ:
Stropkov
, Námestie SNP

Kategórie:

pre okruh GREEN (19 km.)
Muži 15 - 18 rokov
Muži 19
- 39 rokov
Muži 40 a viac rokov

Ženy 15 - 18 rokov
Ženy 19 a viac rokov

pre okruh BLUE (17 km.)
Muži 15 - 18 rokov
Muži 19 - 39 rokov
Muži 40 - 59 rokov
Muži
60 a viac rokov
Ženy 15 - 18 rokov
Ženy 19
- 39 rokov
Ženy 40 rokov a viac


Horská  prémia:  
Pri turistickej chate KST Slávia Sropkov
Získajú ju prví pretekári v
dvoch okruhoch.

Prihlásenie a štartovné:
Internetom:

- online do 10. 7. 2017,  cena štartovného 8€ + suvenír ( úhrada štartovného do 11. 7. 2017 )
- online od
11. 7. 2016 do 14. 7. 2017, cena štartovného 8€ bez suveníra
- o
sobne v deň pretekov, cena štartovného 12€ + bez suveníra
- pretekáry z Poľska, Ukrajiny, Českej republiky a Maďarska osobne v deň pretekov, cena štartovného 8€

( + suvenír, ak sa zaregistruje do 3. 7. 2017 )
- registrácia v deň preteku od 8:00h do 10:00h na Námestí SNP v Stropkove

Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a odovzdaní podpísanej prihlášky v deň pretekov pri prezentácii!

V cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečené základné zdravotné ošetrenie, umývanie b
icyklov, sprchy pre pretekárov.

Platobné údaje:
Banka:
Fio banka, a. s.
IBAN:
SK3483300000002301184607
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX


Prezentácia:
Na Námestí SNP v Stropkove.

K prezentácii je potrebné priniesť so sebou podpísanú prihlášku!

Ceny:
Vecné ceny dostanú prví traja v každej kategórii.

Podmienky účasti:
Prilba na hlave počas celých pretekov je povinná.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Preteká sa na vlastné nebezpečie.
Pretekár je povinný brať ohľad na životné prostredie, nesmie odhadzovať žiaden odpad mimo miest na to určených (vyznačené okolie občerstvovacích a servisných zón). V prípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný.

Pretekár:
Pretekár sa musí správať športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate.
Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov preteku.
Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste ako ju opustil. Ak organizátor uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný.
Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí
Je zakázané užívať zakázané dopingové látky ( podľa predpisov UCI a SZC ).
Je zakázané prijímať pomoc druhej osoby v podobe tlačenia, ťahania, alebo výmeny celého bicykla.
Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.
Pretekár nesmie tabuľku so štartovným číslom rezať, strihať, ani iným spôsobom upravovať.
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Pretekár sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátora a štátnych orgánov.
Pretekár nesmie štartovať z iného miesta, než z miesta na to určeného ( napr. pred štartovou páskou, vedľa vyhradeného priestoru a pod. ) Porušenie tohto článku bude predmetom diskvalifikácie pretekára.
Pretekár bude klasifikovaný za podmienky, že prešiel celú trať, že bol zaznamenaný na kontrolných bodoch a prešiel cieľom ( a všetkými stanovenými prejazdovými kontrolami ) v časovom limite stanovenom organizátorom ( najneskôr však v trojnásobnom čase ako víťaz ).
Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa pretekárom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

Odstúpenie počas preteku:
Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov.

Diskvalifikácia:
Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas pretekov, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas pretekov - je to dôvod na diskvalifikáciu.

Zdravotné zabezpečenie:
Počas pretekov bude zabezpečená lekárska zdravotná pomoc.

Všeobecne:

Preteky sa konajú za každého počasia, za plnej cestnej premávky. Každý účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky!

NO-TAK bike team Stropkov

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky